tsjisse hettema

Goeie, achteleaze besiker.

Jo stean op it punt in goeie deal te dwaan mei de tiid.
Relax en lit dit oer jo komme:

Yn in stadige orgy fan poëzy en geweldleaze filmmontaazjes wurde jo fierd nei in knappe kidnap fan literatuer yn in tiidleaze setting..
Tekst en byld stalden dat noch net earder yn sa’n simpele symbioase út,

Klik fierder en genietsje.