tsjisse hettema

Sneon de 21e maeie 2022 wurdt de dichtbundel "Hewwy dát" fan Tsjisse Hettema en Aafje Bouwer posthuum presenteard. Fjidere ynformaasje folget.


Lês ek it memoriam troch Syds Wiersma yné Moanne:

Krekt ferstoarne dichter Tsjisse Hettema komt mei in nije bondel Publisearre op donderdag, 29 juli 2021 · Reagearje SYDS WIERSMA – Tsjisse Hettema is ferstoarn. Ut namme fan dichterskollektyf RIXT en as goede freon hat Syds Wiersma in In Memoriam skreaun foar de RIXT-webside, De Moanne mei de tekst trochpleatse op har webside. – – – – – – – – – – – – Sneintemoarn 25 july ferstoar dichter Tsjisse Hettema (Bitgum, 1955). Nei in tige koart siikbêd joech er thús yn Frjentsjer yn rêst en frede en yn bywêzen fan syn freondinne it libben oer. Sân jier lyn hie er de sykte fan Kahler oerwûn, mar de striid tsjin akute leukemy wie no net te winnen.

lês hjir mear:

https://www.demoanne.nl/krekt-ferstoarne-dichter-tsjisse-hettema-komt-mei-in-nije-bondel/