tsjisse hettema

Pioenroaskonsert 2023
‘om Tsjisse Hettema hinne’

  (voor Nederlands even doorscrollen svp)

  ‘Goeie, achteleaze besiker,
Jo stean op it punt in goede deal te dwaan mei de tiid:
Relax en lit it oer jo komme’
 

Dat riedt dichter Tsjisse Hettema (1955-2021) de besikers fan syn website oan (www.tsjissehettema.nl).
Itselde jildt foar it Pioenroaskonsert dit jier, dat yn it teken stiet fan syn wurk: in hommaazje oan in dichter mei muzyk, poësy, en byldzjende keunst.
 

Muzyk:

It close harmony kwartet Yellow Hammer (sjoch bylage) iepenet mei in komposysje ynspireard op syn gedichten en sjongt fierder in breed repertoir, fan pop, jazz oant klassyk.
 

Poësy:

De dichters Arjan Hut, Sipke de Schiffart en Syds Wiersma drage gedichten fan en oer Tsjisse foar.

Byldzjende keunst:

Filtkeunstenares Aafje Bouwer (frou fan Tsjisse) eksposeart dizze middei filtwurk, resultaat fan harren projekt tegearre: Hewwy dát, de lêste dichtbondel fan Tsjisse, dy’t yn 2021 útkommen is.

Tiid: 11 juni 2023 om 15.30 oere
Plak: Andreastsjerke Winaam
Yntree: 15€
Reserveare foar in moai plakje: jantsjepost@planet.nl

‘Dag achteloze bezoeker,
U staat op het punt een goede deal te doen met de tijd:
Relax en laat het over u heen komen’

Aldus het advies van de dichter Tsjisse Hettema (1955-2021) aan de bezoekers van zijn website (www.tsjissehettema.nl). Hetzelfde geldt voor het Pioenroaskonsert dit jaar, dat in het teken staat van zijn werk: een hommage aan een dichter, met muziek, poëzie en beeldende kunst.

Muziek:

Close harmonie kwartet Yellow Hammer opent met een compositie geïnspireerd op zijn gedichten en zingt verder een breed repertoire van pop, jazz tot klassiek.

Poëzie:

De dichters Arjan Hut, Sipke de Schiffard en Syds Wiersma dragen gedichten fan en over Tsjisse voor.

Beeldende kunst:

Viltkunstenares Aafje Bouwer (vrouw van Tsjisse) exposeert deze middag viltwerk, resultaat van hun gezamenlijk project Hewwy dát, de laatste dichtbundel van Tsjisse, die in 2021 is uitgekomen.

Tijd: 11 juni 2023 om 15.30 uur
Plaats: Andreastsjerke Wijnaldum
Entree: 15€
Reserveren: jantsjepost@planet.nl

Sneon de 21e maeie 2022 wurdt de dichtbundel "Hewwy dát" fan Tsjisse Hettema (1955 - 2022) en Aafje Bouwer posthuum presenteard.
Lês ek it memoriam troch Syds Wiersma yné Moanne:

Krekt ferstoarne dichter Tsjisse Hettema komt mei in nije bondel Publisearre op donderdag, 29 juli 2021 · Reagearje SYDS WIERSMA – Tsjisse Hettema is ferstoarn. Ut namme fan dichterskollektyf RIXT en as goede freon hat Syds Wiersma in In Memoriam skreaun foar de RIXT-webside, De Moanne mei de tekst trochpleatse op har webside. – – – – – – – – – – – – Sneintemoarn 25 july ferstoar dichter Tsjisse Hettema (Bitgum, 1955). Nei in tige koart siikbêd joech er thús yn Frjentsjer yn rêst en frede en yn bywêzen fan syn freondinne it libben oer. Sân jier lyn hie er de sykte fan Kahler oerwûn, mar de striid tsjin akute leukemy wie no net te winnen.

lês hjir mear:

https://www.demoanne.nl/krekt-ferstoarne-dichter-tsjisse-hettema-komt-mei-in-nije-bondel/