Aldehouster tsjerkhof | dat de rein | de Slachte | Weltall | dream | fill me up | ik haw in kabel | college girl | tankstasjon | is dit ver? (voor Cécile) |
Kiestersyl | mei beide fuotten | Murnzer Klif | sjoch ik út it gesticht | Tillefonnesteger
tsjisse hettema

De Slachte meandert tusken glêsmuorren
befluorje it eachweid
aansen

ryp en grien fan Albert Heyn en al dy oare rimram
puollemuolket heal besopen út flústerfinsters wei
aansen

gas en salt lûke de wrâld
hjir
foar wûnder nei ûnderen
no

en de gemeente ferkeapet foar in
heale obol dit tûzenjierrich lânskip
foar in reis mei Charon

nei de glêzen hel